Розділ VII. Постійні комісії міської ради.

 

Стаття 51. Порядок обрання і повноваження постійних комісій.

Постійні комісії є органами міської ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.

Постійні комісії обираються міською радою з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Депутат міської ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні комісії.

До складу постійних комісій не можуть входити міський голова, секретар ради. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати, реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

Діяльність постійних комісій, їх повноваження визначаються Конституцією України, чинним законодавством і Положенням про постійні комісії, затвердженим радою.

Постійні комісії за дорученням ради, або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм, бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

За дорученням ради, міського голови, секретаря ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради, а також з питань віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконкому ради.

 

Стаття 52. Обов’язковість розгляду рекомендацій і висновків постійних

                      комісій

Рекомендації і висновки постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям в установлений ними термін.

Розділ VIII. Тимчасові контрольні комісії міської ради.

 

Стаття 53. Тимчасові контрольні комісії міської ради.

Міська рада вправі обирати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контроля за конкретними питаннями місцевого самоврядування, визначеними радою, з наданням звітів і пропозицій по ним на сесію.

Комісія вважається обраною, якщо за рішення про її створення проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

В рішенні про створення тимчасової контрольної комісії міститься назва комісії, завдання, персональний склад і її голова.

Тимчасові контрольні комісії можуть залучати для участі в своїй роботі спеціалістів, експертів.

Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закритими.

Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення по результатам її роботи або в  результаті припинення повноважень ради.

 

Розділ IX. Депутатські групи і фракції.

 

Стаття 54. Депутатські групи.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи на основі спільності проблем, які вони вирішують або інших ознак.

Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів міської ради.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється міською радою за поданням керівника групи, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та  партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Депутатські групи утворюються на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу, заслуховує повідомлення про їх діяльність.

Стаття 55. Депутатські фракції.

Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше 5 депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні.

Депутатська фракція реєструється міською радою за заявою особи, яка очолює фракцію, до якого додається письмове повідомлення про сформування депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції, керівника фракції.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

 

Стаття 56. Права депутатських груп, фракцій.

Депутатські групи, фракції мають право:

  1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
  2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
  3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
  4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості  чи опозиції;
  5. здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Розділ X. Доручення виборців.

 

Стаття 57. Доручення виборців

Виборці можуть давати депутатові міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб територіальної громади.

Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має  належати до відання міської ради та їх органів.

Доручення виборців депутатові міської ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.

Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття міською радою або її виконавчим органом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом до відома міської ради або її органів.

Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів міської ради та територіальної громади.

Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку міста, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань.

Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців.

Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється міською радою, її органами та депутатами. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують раду про хід їх виконання.

Депутат міської ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.

 

Секретар ради                                                                                           М.І. Голубенко