ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          Рішення міської ради

                                                                                                          11.11.2015 7/1-7

 

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Селидівської міської ради

      Регламент роботи Селидівської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок діяльності міської ради, її депутатів, органів і посадових осіб.

Діяльність міської ради здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, а також згідно з цим Регламентом.

Розділ I. Загальні положення

         Стаття 1. Правова основа діяльності міської ради

      Згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормативними актами міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду м.Селидове і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Міська рада є виборним органом, який складається з депутатів, тобто рада є представницьким органом місцевого самоврядування.

       Загальний склад ради визначається радою відповідно до Закону.

Міська рада має відокремлене майно, свої рахунки в установах Держказначейства, може від свого імені набувати майнові й особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Міська рада має кутовий штамп, печатку із зображенням Державного герба України.

Стаття 2. Принципи діяльності міської ради.

Діяльність міської ради будується на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами;
 • підзвітності і відповідальності перед територіальними громадами її органів і посадових осіб;
 • державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

Міська рада і її посадові особи систематично, але не менше 2-х разів на рік інформують населення про виконання програм соціально-економічного,

культурного розвитку, місцевого бюджету та з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність як безпосередньо, так і через пресу, телебачення, радіо.

Стаття 4. Порядок затвердження Регламента, внесення змін і доповнень до нього.

       Регламент роботи міської ради затверджується на пленарному засіданні ради. Зміни і доповнення до Регламенту приймаються радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, а також у випадку прийняття нових законодавчих актів, які зачіпають положення Регламента.

  Стаття 5. Контроль за додержанням Регламента.

      Контроль за додержанням Регламента покладається на міського голову, секретаря ради і постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності і правопорядка.

Розділ II. Організація роботи міської ради.

      Стаття 6. Планування роботи міської ради.

     Діяльність міської ради здійснюється на підставі планів роботи, які затверджуються міською радою на кожне півріччя.

     План роботи визначає головні напрямки діяльності міської ради, а також  організаційні форми вирішення поставлених задач, містить перелік основних організаційних заходів і виконавців.

     План роботи розробляється секретарем ради з урахуванням пропозицій постійних комісій, депутатів.

План роботи на наступне півріччя затверджується на пленарному засіданні міської ради в кінці поточного півріччя.

Контроль за виконанням плана роботи покладається на секретаря ради.

Стаття 7. Планування роботи  постійних комісій.

     Плани роботи постійних комісій міської ради складаються на кожне півріччя з урахуванням пропозицій депутатів – членів постійних комісій і затверджуються на засіданнях комісій. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій покладається на голів постійних комісій.

       Стаття 8. Підготовка питань, які вносяться на розгляд сесії.

     Пропозиції з питань на розгляд міської ради вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Пропозиції для включення до порядку денного сесії попередньо розглядаються профільною постійною комісією.

      Проекти рішень міської ради з додаванням всіх необхідних документів підлягають обов’язковому погодженню з посадовими особами, які беруть участь в підготовці, виконанні і здійсненні контролю за виконанням рішень, головами постійних комісій за напрямками діяльності, юридичним відділом міської ради, секретарем ради.

До листа узгодження включаються органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, чиї інтереси зачіпаються відповідним рішенням.

       Проекти рішень, які вносяться на розгляд ради виконкомом також підлягають узгодженню з керівниками структурних підрозділів ради, заступниками міського голови згідно з розподілом обов’язків.

       В разі незгоди з проектом рішенням, наявності зауважень, доповнень, вони викладаються на окремому аркуші.

      До проекту рішення додаються:

 • лист узгодження;
 • документи, які обґрунтовують рішення, в тому числі пояснювальна записка;
 • лист розсилки (перелік структурних підрозділів ради, підприємств, установ, організацій, яким необхідно направити рішення)

     Пропозиції щодо проекту порядку денного чергової сесії міської ради разом з узгодженими проектами рішень  вносяться секретарю ради не пізніше, чим за 25 робочих днів до проведення пленарного засідання сесії. Проекти рішень, які надійшли пізніше вказаного терміну, можуть бути внесені на чергову сесію за дорученням міського голови.

        Проекти нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню, оприлюднюються відповідними розробниками не пізніше ніж за 20 робочих днів до проведення пленарних засідань сесії в будь-який спосіб.

       Міський голова розглядає пропозиції, при необхідності – з участю відповідної постійної комісії і вирішує питання про прийняття пропозиції або її відхилення зі вказівкою мотивів.

Розділ III. Порядок скликання  сесій міської ради

       Стаття 9. Сесійна форма роботи міської ради.

     Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

        Стаття 10. Скликання першої сесії новообраної міської ради.

     Першу сесію новообраної міської ради скликає голова міської виборчої комісії не пізніш, ніж через місяць після обрання ради в правомочному складі.

      Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії і питань, які передбачається внести на її розгляд, чинний секретар ради організує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів. Порядок організації роботи визначається депутатською групою самостійно.

Першу сесію відкриває і веде до оголошення результатів голосування і підсумків виборів депутатів міської ради і міського голови голова міської виборчої комісії.

На розгляд першої сесії виносяться питання:

 1. про результати голосування і підсумки виборів депутатів міської ради і міського голови;
 2. про обрання секретаря ради;
 3. про утворення постійних комісій міської ради;
 4. про затвердження структури, чисельності виконавчих органів ради та витрат на їх утримання;
 5. утворення виконавчого комітету міської ради.

       Протоколи та матеріали засідань підготовчої депутатської групи зберігаються в протоколі першої сесії міської ради нового скликання.

     Стаття 11. Порядок скликання чергових і позачергових сесій міської ради.

    Наступні сесії міської ради скликаються міським головою згідно з чинним законодавством в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з земельних питань не рідше одного разу на місяць.

     Розпорядження міського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, чим за 10 днів до сесії, а в виняткових випадках – не пізніше, чим за день до сесії з вказівкою часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

В порядку денному вказуються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого проекту рішення.

Черговою є сесія міської ради, яка розглядає питання, які передбачені планом роботи. Позачерговою є сесія, яка розглядає питання, що не передбачені відповідним планом роботи або яка скликається для розгляду невідкладних питань. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніше, чим за 2 дні до відкриття сесії, а у винятькових випадках (з питань, внесених в порядок денний)–в день проведення сесії.

Cтаття 12. Випадки скликання сесії секретарем ради.

У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем ради :

а) згідно з дорученням міського голови;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію в двотижневий термін (ч.7 ст.46 Закона України “Про місцеве самоврядування в Україні”);

в) якщо сесія не скликається в строки, передбачені законом.

Стаття 13. Право вимоги скликання сесії.

       Сесія повинна бути скликана за пропозицією не менше 1/3 депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.

У випадку, коли міський голова і секретар ради в двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб’єктів, вказаних в ч.1 цієї статті, сесія може бути скликана 1/3 депутатів або постійною комісією.

Стаття 14.  Порядок внесення пропозиції про скликання позачергової сесії.

Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються в письмовому вигляді міському голові з вказівкою питань, які вносяться на розгляд сесії і обґрунтуванням необхідності її скликання.

Стаття 15. Оформлення рішення про скликання сесії.

Рішення про скликання сесії міським головою або секретарем міської ради оформлюється у вигляді розпорядження.

В разі скликання сесії в порядку, передбаченому ч.2 ст.13 цього Регламента, група депутатів в кількості не менше 1/3 або постійна комісія рішення про скликання сесії оформлюють у вигляді рішення групи депутатів за підписами не менше 1/3 або постійної комісії відповідно, в установленому порядку.

Розділ Ш. Порядок проведення сесій міської ради.

Стаття 16. Правомочність сесії міської ради.

Сесія ради правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 17. Обов’язковість участі депутатів на сесіях.

Депутат міської ради зобов’язаний брати участь в роботі сесій міської ради.

В разі неможливості прибути на пленарне засідання сесії ради він зобов’язаний повідомити про це письмово або усно постійній комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності і правопорядка, або секретарю міської ради або відділу організаційної і кадрової роботи міської ради.

Стаття 18. Право участі в сесіях ради.

В пленарних засіданнях ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України, депутати обласної ради. На сесію можуть бути запрошені посадові особи апарату виконкому, структурних підрозділів міської ради, міські, селищні голови, представники органів виконавчої влади, об’єднань громадян, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, громадяни.

Запрошені особи не повинні втручатися в роботу сесії і зобов’язані дотримуватися встановленого порядку. В разі порушення порядку, невиконання вказівок головуючого, окремі запрошені особи за рішенням ради можуть бути видалені із залу засідань.

В разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 19. Реєстрація депутатів.

Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, починається за 30 хвилин до відкриття пленарного засідання.

Стаття 20. Порядок роботи сесії.

Пленарні засідання міської ради починаються о 10 годині і закінчуються за рішенням ради. Перерва в роботі робиться через 2 години роботи на 30 хвилин.

Тривалість роботи сесії, час для доповідей, співдоповідей, виступів, довідок, запитів визначаються міською радою, виходячи з кількості і особливостей розглядаємих питань і з метою забезпечення необхідних умов для їх всебічного і глибокого обговорення.

В кінці кожного засідання відводиться час, але не більше 10 хвилин для виступів депутатів із заявами і повідомленнями (різне).

Дебати з цих питань не відкриваються, рішення по них не приймаються.

Стаття 21. Відкриття сесії.

Сесію відкриває і веде міський голова або секретар міської ради, а в випадках, передбачених ч.2 ст.13 Регламента, сесію відкриває за дорученням ініціативної групи депутатів, один з депутатів цієї групи, а веде за рішенням ради – один з депутатів, який інформує депутатів про пропозиції, що надішли щодо порядку денного і прийнятих ними рішень.

Пленарне засідання починається з повідомлення головуючого на сесії про кількість присутніх депутатів.

Для ведення протокола сесії рада обирає секретаря.

Відділ організаційної і кадрової роботи надає допомогу в проведенні сесії.

Стаття 22. Порядок денний сесії.

Порядок денний, запропонований міським головою або секретарем ради, а також порядок роботи сесії затверджуються радою.

Питання затвердженого порядку денного можуть розглядатися в будь-якій послідовності, відкладуватись або вилучатись з порядку денного сесії. В ході сесії до порядку денного можуть вноситись додаткові питання, якщо матеріали мають потрібні погодження.

Стаття 23. Лічильна комісія.

Для підрахунку голосів депутатів при голосування обирається лічильна комісія за пропозицією депутатів.

Стаття 24. Повноваження головуючого на сесії.

Головуючий на засіданні міської ради:

 • забезпечує виконання положень цього Регламента всіма присутніми на сесії;
 • веде засідання міської ради, стежить за додержанням кворума сесії і прийнятого депутатами порядка роботи;
 • організує обговорення питань;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам, які виступають на сесії, надає слово для довідкової інформації працівникам міської ради, забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;
 • за згодою з радою надає слово запрошеним на сесію;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, питань і довідок, а також зауважень по веденню сесії в порядку, передбаченому цим Регламентом;
 • проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень міської ради, і оголошує його результати;
 • вживає заходи щодо додержання порядка на засіданнях ради, при грубому порушенні його має право за згодою ради запропонувати особам, запрошеним на сесію, покинути зал засідань;
 • дає доручення, пов’язані з забезпеченням роботи сесії міської ради, постійним комісіям і депутатам.
 •  

      Стаття 25. Права депутата міської ради на сесії.

      Депутат міської ради має право вирішального голосу по всім питанням, які розглядає міська рада, має право обирати і бути обраним до органів міської ради.

Депутат вправі пропонувати питання для розгляду міською радою на сесії, вносить пропозиції щодо порядку розгляду обговорюємих питань, про персональний склад створюваних радою органів і кандидатур осіб, обираємих або затверджуємих міською радою, звертатися із запитами, брати участь в дебатах, задавати питання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування; давати довідки в порядку, встановленому цим Регламентом.

Прохання про надання слова для виступу в дебатах по розглядаємому питанню передаються секретарю сесії, який згідно з чергою передає їх головуючому на засіданні.

На сесії депутат не повинен вживати образливі вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій, заважати проведенню сесії. Такий депутат позбавляється слова головуючим. У випадку виступу депутата не за темою, за якою проводиться обговорення, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Депутати не повинні заважати виступаючим діями, які заважають викладенню або сприйняттю виступу (викриками, вставанням, і т.ін.).

Стаття 26 Право виступу.

Міський голова, секретар міської ради, голови постійних комісій ради вправі взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше, чим на 5 хвилин. Продовження часу виступу допускається тільки з дозволу більшості присутніх депутатів.

Стаття 27. Припинення дебатів.

Дебати з розглядаємого питання припиняються більшістю голосів від кількості присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість записавшихся для виступу і виступивших. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Зауваження, доповнення до проектів рішень подаються депутатами в письмовій формі і можуть бути включені в рішення радою, якщо вони не суперечать чинному

 законодавству.

Стаття 28. Пропозиції і зауваження депутатів.

Пропозиції і зауваження, висказані депутатами на сесії міської ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, або направляються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам і посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції, зауваження в строки, встановлені радою.

Стаття 29. Листи громадян.

Листи громадян, які поступили на адресу сесії міської ради, реєструються секретарем сесії і направляються міським головою на розгляд органам ради і посадовим особам в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Розділ IV. Голосування і прийняття рішень.

Стаття 30. Редакційна комісія.

Для виработки остаточного тексту рішень міської ради обирається редакційна комісія. Кількісний і персональний склад редакційної комісії затверджується радою за пропозицією депутатів міської ради.

Редакційна комісія надає доопрацьовані проекти рішень ради з урахуванням всіх запропонованих доповнень.

Доопрацювання окремих документів сесії може доручатись секретарю сесії.

Стаття 31. Порядок голосування по проекту рішення.

Після закінчення обговорення головуючий на сесії оголошує про перехід до голосування. В разі відсутності пропозицій, доповнень і уточнень по проекту рішення голосування по ньому проводиться в цілому.

Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень по проекту  рішення проводиться лише після прийняття міською радою внесеного тексту проекта рішення за основу. У випадку, якщо проект рішення не приймається за основу, питання знімається з порядку денного.

За рішенням міської ради текст проекта рішення на засіданні міської ради може не оголошуватись, якщо проект розданий депутатам.

Голосування по проекту рішення проводиться в цілому або з початку по пунктам, по розділам, а потім – в цілому.

Стаття 32. Форми голосування.

Голосування на сесії може бути:

- поіменним (з фіксацією результатів голосування кожного депутата);

- відкритим (без фіксації результатів голосування кожного депутата);

- таємним (без можливості ідентифікації голосу депутата)

Рішення міської ради приймаються відкритим голосуванням.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

В інших випадках рішення про проведення таємного або поіменного голосу-вання приймаються міською радою більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 33. Відкрите голосування.

Відкрите голосування на сесії забезпечується лічильною комісією.

Перед початком відкритого голосування головуючий на сесії вказує кількість пропозицій, які ставляться на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує якою більшістю голосів може бути прийнято рішення (при необхідності).

На голосування ставляться всі пропозиції і поправки в порядку надходження. При голосування по одному питанню кожний депутат ради має один голос і подає його або за пропозицію, або проти неї, або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні оголошує результати голосування: прийнято рішення або відхилено.

Стаття 34. Таємне голосування.

Таємне голосування обов’язково проводиться при обранні та звільненні з посади секретаря ради, у випадку дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Таємне голосування проводиться за допомогою бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 35. Проведення таємного голосування.

До лічильної комісії при таємному голосуванні обирається 5 депутатів, до її складу не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті до складу обираємих органів, або на пост посадових осіб, а також депутати, чиї інтереси зачіпаються при рішенні даного питання.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 36. Бюлетені для таємного голосування.

В бюлетені для голосування вносяться прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів або питання в чіткому викладенні, яке належить вирішити шляхом таємного голосування. Форма бюлетеня затверджується лічильною комісією.

Лічильна комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування, або їх виготовляють працівники апарату виконкому під контролем лічильної комісії.

Бюлетені виготовляються в кількості не більше загального складу ради (до нього включається і міський голова).

Всі бюлетені підписуються головою і секретарем комісії та завіряються печаткою загального відділу міської ради.

В бюлетені для голосування по проекту рішення або по одній кандидатурі повинні стояти слова “за”, “проти”, “утримався”.

Бюлетені видаються депутатам під особистий підпис на підставі посвідчення депутата (паспорта).

Невидані бюлетені до початку підрахунку голосів підлягають погашенню в установленому порядку: на бюлетені проставляється слово “Погашений”.

Час, місце і порядок таємного голосування встановлюються лічильною комісією на підставі цього Регламенту і оголошуються депутатам головою лічильної комісії.

Видача бюлетенів починається по мірі їх виготовлення. Кожному депутату міської ради видається один бюлетень по виборам обираємого органа або посадової особи, по рішенню розглядаємого питання.

Стаття 37. Проведення таємного голосування.

Перед початком голосування скринька для таємного голосування перевіряється, опечатується членами лічильної комісії і розміщується таким чином, щоби вона знаходилась в полі зору членів лічильної комісії

Заповнення бюлетенів здійснюється в кімнаті для таємного голосування шляхом проставлення однієї позначки в полі “за”, “проти” або “утримався”.

Стаття 38. Підрахунок голосів і прийняття рішення.

Скринька  вскривається в присутності всіх членів лічильної комісії. При підрахунку голосів можуть бути присутніми кандидати, внесені в бюлетень для голосування.

Бюлетені невстановленого зразка, без підпису голови і секретаря комісії, або без печатки, в яких зроблено більше однієї позначки, або залишено два і більше варіанти відповідей, бюлетені, в яких дописані прізвища вважаються недійсними і при підрахунку голосів не враховуються.

Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії за підписом голови, секретаря і всіх членів комісії.

Особлива думка членів лічильної комісії заноситься до протоколу.

Рішення вважається прийнятим, а кандидат обраним, якщо за нього віддали голоси більшість депутатів від загального складу ради, за винятком встановлених законодавством випадків, коли рішення приймається іншою кількістю голосів.

Голова лічильної комісії доповідає про результати голосування  на сесії міської ради. По доповіді лічильної комісії міська рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 39. Поіменне голосування.

За рішенням міської ради може бути проведено поіменне голосування. Воно проводиться шляхом подачі іменних бюлетенів з обов’язковим візуванням листа реєстрації особистими підписами депутатів.

Стаття 40. Обов’язок голосувати особисто.

Депутат міської ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, який був відсутній під час процедури голосування, не вправі подати свій голос пізніше.

Стаття 41. Повторне голосування.

При виявленні помилок в порядку і техніці проведення голосування більшістю голосів від числа присутніх депутатів приймається рішення про проведення повторного голосування.

Стаття 42. Прийняття рішення.

Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти в формі рішень, забезпечує контроль за їх виконанням.

Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім особих випадків, передбачених законодавством України. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Рішення міської ради підписуються міським головою, а в випадку його відсутності секретарем ради або депутатом, який виконує функції головуючого (в випадках, передбачених законодавством).

 

Стаття 43. Набрання чинності рішеннями міської ради.

Рішення міської ради нормативно-правового характера набирають чинності з момента їх оприлюднення, всі інші рішення – з моменту їх прийняття, якщо не встановлений інший строк набрання чинності рішеннями.

 

Стаття 44. Опублікування рішень.

Рішення ради з основних питань повністю або у викладенні, а нормативно-правового характеру – повністю, доводяться до відома населення через засоби масової інформації. Рішення ради направляються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше п`ятиденного робочого терміну після їх прийняття.

Стаття 45. Обов’язковість рішень міської ради.

Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території міської ради органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міської ради.

Розділ V. Протоколи сесій міської ради.

Стаття 46. Протокол сесії.

На кожній сесії міської ради ведеться протокол.

В протоколі сесії міської ради зазначаються такі відомості:

- найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата і місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів по кожному питанню, ким вноситься питання на розгляд сесії;

- прізвища депутатів, які виступили в дебатах (для осіб, які не є депутатами міської ради – посади);

 • перелік всіх прийнятих рішень зі вказівкою кількості голосів, поданих за рішення і утримавшихся.

Протокол сесії міської ради підписується міським головою, а в випадках передбачених законом – секретарем ради або депутатом, який веде сесію.

До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою з усіма узгодженнями і матеріалами, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції і зауваження депутатів, список запрошених на сесію.

Стаття 47. Реєстрація рішень сесії.

Рішення обласної ради реєструються секретарем ради зі вказівкою номера скликання, сесії  і з присвоєнням їм порядкового номера. (Наприклад, 5/15-350 від “__”______200__, де 5 – номер скликання, 15 – номер сесії, 350 – номер рішення).

Стаття 48. Зберігання протоколів сесії.

Оригінали протоколів сесії протягом встановленого строку зберігаються в загальному відділі міської ради, потім передаються до архівного відділу міської ради на постійне зберігання.

Розділ VI. Міський голова і секретар ради.Стаття 49. Міський голова.

Права і обов’язки міського голови передбачені ст.42 Закона України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років у порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед міською радою.

Міський голова може бути звільнений з посади у випадках передбачених ст.79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” згідно з рішенням міської ради, якщо за це проголосувало не менше 2/3 від загального складу ради шляхом таємного голосування, або згідно з рішенням місцевого референдуму.

Стаття 50. Секретар міської ради.

Секретар міської ради обирається радою шляхом таємного голосування за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Повноваження секретаря ради визначаються ст.50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Секретар ради в випадку відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків здійснює повноваження міського голови.

Секретар ради підписує додатки до рішень міської ради, в разі відсутності секретаря ради, або неможливості виконання ним своїх обов’язків додатки до рішень підписує міський голова, а підготовку сесій ради здійснює відділ організаційної і кадрової роботи.

 

Далі >>> 
***