Основними завданнями дозвільного центру є:
виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо правових та організаційних засад функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
видача документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності суб’єктам господарювання із забезпеченням взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання;
Відповідно до покладених завдань, адміністратор :
Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:
переліку документів, необхідних для отримання певного документа дозвільного характеру;
строку дії відповідного документу дозвільного характеру або необмеженість строку його дії;
розміру плати або безоплатність видачі документу дозвільного характеру;
строку прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;
вичерпного переліку підстав для відмови у видачі та анулюванні документа дозвільного характеру;
органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.
- видає зразки та необхідні бланки документів, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника до робочої групи щодо отримання документа дозвільного характеру;
- приймає від суб’єктів господарювання заяву про видачу документа дозвільного характеру та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру; заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора; реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться адміністратором в журналі, який ведеться за зразком встановленим уповноваженим органом;
- формує дозвільну справу після надходження заяви та документів, що додаються до неї,
- передає у день реєстрації заяви або наступного дня для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним напрямком, копії заяви та документів, що додаються до неї;
- у разі подання суб’єктом господарювання повідомлення (декларації)про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документу дозвільного характеру) у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення (декларації), залишивши собі його копію;
- у разі, якщо дозвільна процедура розбивається на кілька етапів, забезпечує проходження окремих етапів дозвільної процедури; якщо між етапами дозвільної процедури не вимагається участь суб’єкта господарювання, то без його участі, але за його бажанням може забезпечувати проходження кількох послідовних етапів дозвільної процедури;
- контролює проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру.