8. Організація кадрової роботи у виконкомі міської ради

8.1. Організація кадрової роботи   у виконкомі проводиться відповідно до чинного законодавства з питань проходження служби і органах місцевого самоврядування.

8.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  здійснюються шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Прийняття на  роботу працівників на посади, не віднесені до категорії посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно  до законодавства  про працю.

8.3. Особи, які  вперше зараховуються на   службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу  посадових осіб місцевого   самоврядування і підписують її текст, про  що    робиться запис у трудовій  книжці , а  також    підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені  законами  України “ Про  службу в органах місцевого самоврядування” та “ Про засади запобігання  і протидії корупції”  щодо прийняття на  службу в органи   місцевого самоврядування та її проходженням, ознайомлюються із Загальними правилами поведінки державного службовця.

8.4. Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад працівників, що повинні мати допуск до  роботи  з таємними  документами, можуть    бути  призначені на ці посади тільки після отримання ними такого  допуску.

8.5. У  виконкомі створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на  підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву може проводитись  в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах.

8.6. На кожного працівника, прийнятого на роботу до виконкому оформляється особова  справа.

8.7. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на міського голову, керуючого справами  виконкому, керівників управлінь, відділів та інших підрозділів міської ради.

9. Робота з нагородними документами

9.1. Матеріали про нагородження державними нагородами, Почесними відзнаками Президента України,  присвоєння почесних звань, заохочення відзнаками  облдержадміністрації, обласної ради,   міської ради працівників  виконкому, структурних підрозділів ради, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери  її  управління готуються відділом з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики на підставі подань міських організацій, установ, місцевих органів виконавчої  влади та органів місцевого   самоврядування.

До подань додаються нагородні листи, оформлені в трудових колективах; установах та організаціях, де  працюють представлені до нагород.

9.2. Нагородні матеріали по представленню до нагородження державними   нагородами України попередньо розглядаються відповідною комісією при  міському голові.

9.3. Після розгляду нагородні матеріали і подання міського голови надаються в облдержадміністрацію.

9.4. Матеріали  про  відзначення державними нагородами України  подаються в облдержадміністрацію за три місяці.

10. Організація правового забезпечення діяльності  виконкому міської ради

10.1. Правове забезпечення діяльності виконкому міської ради , а також надання методичної і іншої допомоги з правових питань здійснює сектор правової роботи та доступу до публічної інформації міської ради.

Сектор правової роботи та доступу до публічної інформації міської ради з питань юридичного забезпечення діяльності міської ради, її виконкому підпорядковується міському голові, з питань організації роботи апарату виконкому – керуючому справами виконкому.

10.2. В своїй діяльності  сектор  керується Конституцією  і законами України, також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови.

10.3. Основними завданнями  сектору правової роботи та доступу до публічної інформації міської ради відділу є:

- правове забезпечення діяльності  міської ради, виконкому міської ради;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне виконання вимог актів законодавства структурними підрозділами міської ради, апаратом  виконкому і посадовими особами;

- підготовка інформаційних, довідкових і інших матеріалів з питань застосування законодавства.

10.4. Сектор правової роботи та доступу до публічної інформації міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови а також інших актів міської ради, виконкому міської ради;

- надає методичну допомогу працівникам апарату виконкому  міської ради, структурних підрозділів міської ради, міських і селищних рад щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

- представляє інтереси міської ради, виконкому міської ради у судах і інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності міської ради, виконкому міської ради відповідно до цього регламенту і положення про юридичний відділ.

11. Порядок роботи з документами “ Для службового  користування”

11.1. Роботу з кореспонденцією “ Для службового   користування” здійснює, у відповідності з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893.

11.2. Таємне діловодство у виконкомі міської ради покладено на відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

12. Консультативні, дорадчі і інші допоміжні органи,  служби, комісії виконкому міської ради

 Для сприяння здійсненню повноважень виконкому міської ради можуть бути утворені консультативні, дорадчі і інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо) служби, комісії. Завдання функції і персональний склад таких органів

визначається, як правило, рішенням виконкому міської, міської ради або розпорядженням міського голови.

 Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

13. Взаємовідносини  виконкому міської ради з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і об’єднаннями громадян.

 Взаємовідносини виконкому міської ради з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і об’єднаннями громадян здійснюються в установленому законодавством  порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на виконком завдань.

14. Організація використання робочого часу

14.1. Початок роботи працівників апарату виконкому, відділів та управлінь міської  ради – о  8.00, закінчення – о 17.00 (в п’ятницю - о 15.45), обідня перерва з 12.00 до 12.45.

14.2. Відповідальні працівники виконкому відлучення у службових справах попередньо погоджують із своїм керівником з обов’язковим  повідомленням про місце і термін перебування, про це також повідомляється приймальня міського голови.

14.3. Відгули за роботу у вихідні і святкові дні, відпустки без збереження заробітної плати надаються працівникам апарату, структурних підрозділів, які не мають  статусу юридичної особи  міським головою на  підставі поданої заяви.

 14.4. У виконкомі   ведеться щоденний табельний облік робочого часу працівників.

15. Порядок оформлення відряджень і надання відпусток

15.1. Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи  виконкому, а також згідно з документами вищестоящих органів влад та доручень керівництва    виконкому.

15.2. Посвідчення про відрядження оформляється  на підставі розпоряджень міського голови.

Посвідчення про відрядження підписуються керуючим  справами виконкому і засвідчуються гербовою печаткою.

15.3. Після повернення з відрядження працівники в 3-денний строк  звітують перед своїм керівником про виконання завдання.

15.4. На підставі відповідних   документів в установленому порядку працівникам  відшкодовуються витрати, пов’язані з перебуванням у відрядженні.

15.5. Щорічно, до 15 грудня, керівники структурних підрозділів складають  графіки відпусток працівників на наступний  рік і подають  їх у відділ з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики для узагальнення. Зведений графік  відпусток затверджує міський голова.

15.6. Розпорядження про надання відпусток працівникам відділів апарату виконкому і виконавчих органів  міської ради, які не мають статус юридичної особи Селидівської міської ради  підписує міський голова. Відпустки працівникам  самостійних відділів оформляються наказом керівника структурного підрозділу.

Заяви про надання чергових відпусток  керівникам відділів, управлінь, працівникам   виконкому      погоджується із заступниками  міського  голови, керуючим справами виконкому в  залежності від розподілу обов’язків між ними і подаються на ім’я міського голови не пізніше як за 15 днів.

15.7. Контроль за дотриманням графіку відпусток здійснює відділ з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики міської ради.

16. Матеріально- технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету, режим  роботи в приміщенні адмінбудинку

16.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється господарсько-фінансовим відділом.

16.2. Господарсько-фінансовий відділ здійснює заходи щодо утримання в належному стані приміщення адмінбудинку, проведення поточного та капітального  ремонтів, придбання та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовлення друкованої продукції, транспортне обслуговування, забезпечення працівників  канцелярським   приладдям і папером, телефонним зв’язком.

16.3. Відділ з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики  забезпечує підготовку залів, засідань до проведення сесій, засідань виконкому, нарад, семінарів, тощо.

Замовлення на проведення  у залах засідань виконкому нарад, засідань, семінарів подаються до відділу діловодства і контролю не пізніш як за 2 доби до їх проведення.

16.4. Майно, що знаходиться у робочих кімнатах, закріпляється за працівниками, які їх займають. Вони несуть особисту відповідальність за збереження і правильне  використання майна. При звільненні з роботи здають його господарсько – фінансовому відділу. Перенесення майна з однієї робочої кімнати в іншу проводиться лише з дозволу керівника господарської служби міської ради.

16.5. Чергування в адмінбудинку здійснюється цілодобово на  пропускному вході  сторожами господарської служби  міської ради.

В окремих випадках до чергування за розпорядженням міського голови  можуть залучаться посадові особи, які працюють у виконкому.

Керівники   виконкому чергують у суботні дні, і в неділю чергують з правом находження вдома, згідно з графіком, затвердженим міським головою,  а  у святкові дні на робочих місцях згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського, погодженим із первинною профспілковою організацією міської ради.

 

Керуючи справами виконкому                                                       Л.В. Павленко