ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          Рішення міської ради

                                                                                                          11.11.2015  № 7/1-8

                                                                                                                                                                                        ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Селидівської міської ради

       Положення про постійні комісії Селидівської міської ради визначає на підставі норм чинного законодавства України, Регламента роботи ради перелік, функціональну спрямованість і організацію роботи постійних комісій Селидівської міської ради (далі – Постійні комісії).

Розділ 1.  Загальні положення.

       Стаття 1. Правова основа діяльності постійних комісій.

Постійні комісії ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які відносяться до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

В своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, іншими нормативними актами, Регламентом і рішеннями міської ради.

Постійні комісії підзвітні міській раді і відповідальні перед нею.

Стаття 2. Задачі постійних комісій.

Основними задачами постійних комісій є:

- вивчення питань за напрямками діяльності і компетенції ради і комісій з підготовкою відповідних висновків і рекомендацій;

- попередній розгляд і підготовка висновків з питань, які вносяться на розгляд ради;

- розробка проектів рішень ради згідно з функціональними напрямками діяльності комісій і внесення їх на розгляд ради;

- здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 3. Утворення постійних комісій.

Питання про утворення постійних комісій розглядається на першій сесії міської ради нового скликання.

Кількість постійних комісій і їх найменування визначаються за пропозицією міського голови, виходячи з необхідності ефективної реалізації функціональних задач і напрямків діяльності ради.

Постійні комісії утворюються з числа депутатів у складі голови і членів комісії.

Постійні комісії утворюються на термін повноважень ради. До складу комісій не можуть бути обрані міський голова і секретар ради. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може вносити зміни до переліку і персонального складу постійних комісій.

Стаття 4. Принципи роботи постійних комісій.

Постійні комісії будують свою роботу на основі колективного, ділового обговорення  і вирішення питань, законності, гласності, ініціативи.

На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми представники засобів масової інформації.

Стаття 5. Робота депутатів в постійних комісіях.

Депутат міської ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій. Депутати працюють в постійних комісіях на громадських засадах.

Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданні комісії.

Депутат має право знайомитися зі всіма офіційними документами, які надходять і зберігаються в комісії. Депутат зобов’язаний брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої він обраний.

Розділ 2. Права і обов’язки постійних комісій.

Стаття 6. Права постійних комісій.

Постійні комісії при розгляді питань, які відносяться до їх компетенції, користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки.

Постійні комісії мають право:

- вносити на розгляд ради питання згідно з функціональними напрямками роботи комісії;

- виступати на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями, надавати проекти рішень ради, вносити до них поправки;

- заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ, організацій з питань, які відносяться до компетенції ради; одержувати від них необхідні документи і матеріали;

- вивчати громадську думку, проводити збір і аналіз інформації з питань, які відносяться до компетенції комісії;

- розглядати звернення громадян, які надійшли до комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають  обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повідомляються в установлений ними термін.

Стаття 7. Обов’язки постійних комісій.

Згідно з основними задачами і галузевими напрямками постійні комісії:

- за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку, бюджета, звіту про виконання програм і бюджета, вивчають питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, рекомендуємих для обрання, затвердження, призначення міською радою, готують висновки з цих питань:

- за дорученням міської ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою

вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також, з питань компетенції ради підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, їх посадових осіб, надають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради.

Стаття 8. Робота постійних комісій з дорученнями виборців.

Постійні комісії попередньо обговорюють план заходів по виконанню доручень виборців і дають по ним свої висновки. Постійні комісії перевіряють виконання доручень виборців, вивчають потреби населення, вживають заходи, в межах своєї компетенції, до їх задоволення.

Постійні комісії заслуховують повідомлення керівників підприємств, установ, організацій з питання виконання доручень виборців і вносять на розгляд ради відповідні пропозиції.

Розділ 3. Організація і порядок роботи постійних комісій.

Стаття 9. Засідання постійних комісій.

Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними при участі не менше половини від загального складу комісії.

Про час і місце засідання  комісії члени комісії повідомляються не пізніше, ніж за два дні. У випадку неможливості  прибути на засідання, член комісії повідомляє про це голові  або секретарю комісії.

Всі рішення постійної комісії, включаючи її висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в випадку його відсутності – заступником або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

На засіданнях постійних комісій можуть бути присутніми з правом дорадчого голосу депутати ради, які не є членами цих комісій.

На них можуть запрошуватись представники підприємств, установ і організацій, громадських організацій, окремі спеціалісти.

Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

Стаття 10. Спільні засідання постійних комісій.

Питання, які відносяться до відання кількох постійних комісій, можуть за

ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови розглядатись комісіями спільно.

Спільні засідання постійних комісій правомочні, якщо на них присутні більше половини складу кожної комісії. Рекомендації і висновки на таких засіданнях приймаються простою більшістю від загального складу кожної комісії і підписуються головами цих комісій.

Стаття 11. Структура постійних комісій.

Постійні комісії на своїх засіданнях обирають заступника і секретаря комісії, вирішують інші питання структури комісій.

Стаття 12 . Голова постійної комісії.

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

- забезпечує підготовку питань на розгляд комісії;

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, направляє їм матеріали і документи, пов’язані з діяльністю  комісії;

- організує роботу по виконанню рішень ради і комісії;

- підтримує постійний зв’язок з радою, іншими комісіями ради, інформує раду про питання, розглянуті на комісії, а також заходи по реалізації прийнятих рішень;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

Стаття 13. Заступник голови постійної комісії.

Заступник голови постійної комісії, за дорученням голови комісії, бере участь в

організації її роботи.

У випадку відсутності голови комісії або неможливості їм виконувати свої

повноваження з інших причин, виконує обов’язки голови комісії.

Стаття 14. Секретар постійної комісії.

Секретар постійної комісії:

- бере участь в організації роботи комісії;

- веде протокол засідання комісії;

- веде облік участі членів комісії в її засіданнях;

- веде діловодство комісії;

- повідомляє членам комісії про час і місце проведення засідань, інших заходів комісії;

- забезпечує своєчасне направлення виконавцем рекомендацій і висновків комісії і здійснює контроль за надходженням від них відповідей;

- при відсутності голови і заступника голови комісій або неможливості виконання ними своїх повноважень, здійснює функції голови постійної комісії;

  • виконує інші доручення комісії і голови комісії.

                                                                    Розділ 4. Функціональні напрямки роботи постійних комісій.

Стаття 15. Постійна комісія з питань депутатської діяльності і етики,

правової політики, законності, правопорядка та регулювання земельних відносин.

1. Розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку міста, бюджет міста і звіти про їх виконання, вивчає і готує питання про стан і проблеми профілактики і боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку і додержання законності на території міста, розробляє проекти рішень ради і готує висновки по цим та іншим питанням, виступає на сесіях міської ради  з доповідями і співдоповідями.

2. Готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності, розглядає протокол виборчої комісії про результати збору підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата.

3. Попередньо розглядає і готує висновки з питань охорони трудових і інших прав депутата.

4. Розглядає і готує висновки з питань, пов’язаних з достроковим припиненням повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством.

5. Розглядає кандидатури осіб які пропонуються для обрання, затвердження радою, готує висновки з цих питань.

6. Бере участь в розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, охорони громадського порядку і боротьбі зі злочинністю.

7. Перевіряє стан справ з розгляду звернень громадян і організації їх прийому.

8. Розробляє для розгляду радою, вивчає і готує питання депутатської діяльності і етики, додержання прав громадян.

9. Перевіряє виконання рішень ради і комісії, контролює в межах повноважень ради виконання законодавства України.

10. Попередньо розглядає питання про роботу депутатів в раді, виконання ними депутатських повноважень.

11.Взаємодіє з органами внутрішніх справ, прокуратурою, органом юстиції, адвокатурою та судами.

Стаття 16. Постійна комісія з питань економічної та регуляторної політики,

                      бюджета і фінансів, малого та середнього бізнесу

  1. Бере участь в розробці стратегічних напрямків і формуванні економічної

політики міської ради.

2. Розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, а також заслуховує звіти про їх виконання.

3. Здійснює поточний контроль виконання програм економічного і соціального розвитку, міського бюджету, міських програм.

4. Проводить роботу по виявленню резервів і джерел додаткових доходів міського бюджету.

5. Організує роботу по виконанню рішень ради і комісії.

6. Вносить пропозиції по ефективному використанню виробничо-технічного, економічного потенціалу міста.

7. Вивчає питання цільового і ефективного використання бюджетних коштів, готує по ним висновки, рекомендації, вивчає і вирішує питання державної регуляторної політики.

8. Розглядає кандидатури осіб які пропонуються для обрання, затвердження радою, готує висновки з цих питань.

9. Розглядає  і дає висновки з питань надання пільг з податків і зборів, які надходять в бюджет міста.

10.Розглядає та погоджує розпорядження міського голови про перерозподіл бюджетних коштів в міжсесійний період.

11.Розглядає пропозиції щодо створення умов для розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.

12. Здійснює контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і доручень виборців.

Стаття 17. Постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку,

      торгівельного і побутового обслуговування,  агропромислового   

      комплексу, комунального  господарства та його реформування

1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку, бюджету, звіти про їх виконання, вивчає і готує питання про стан розвитку промисловості, транспорта, зв’язку, торгівлі, побутового обслуговування, сільського господарства, комунального господарства, розробляє проекти рішень і готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Попередньо розглядає кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення міською радою, готує висновки з цих питань.

  1. Згідно з компетенцією комісії вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних

раді органів, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, надає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників і міської ради.

  1. Вивчає, аналізує і вносить пропозиції з покращення житлово-комунального

обслуговування населення міста.

       5. Вивчає маршрути і графіки руху пасажирського транспорту, незалежно від форм власності.

       6.Розглядає пропозиції по удосконаленню  елементів ринкової інфраструктури (оптових ринків, ярмарок тощо) для реалізації сільськогосподарської продукції, стимулювання розвитку приватних підприємств в сфері переробки та збуту продукції .

       7.Вивчає цінову політику в агропромисловому  комплексі.

       8.Бере участь в підготовці та проведенні ярмарок, якщо такі плануються.

       9.Розглядає заходи програм по реформуванню житлово-комунального господарства

       10.Вивчає питання фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій власності територіальної громади міста.

       11.Вносить пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію комунальних підприємств.

       12.Розглядає пропозиції про продаж, передачу в оренду об’єктів територіальної власності.

       13.Розглядає питання прийому-передачі майна в комунальну власність територіальних громад.

       14. Розглядає питання по реалізації державних та міських програм з питань агропромислового розвитку.

15. Організує роботу по виконанню рішень міської ради і комісії.

16. Здійснює контроль за виконанням рішень ради згідно з напрямками діяльності, власних висновків і рекомендацій, організує контроль за виконанням  доручень виборців.

Стаття 18. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціальної політики та створення нових робочих місць.

  1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає

проекти програм економічного і соціального розвитку, бюджету, звіти про їх виконання, вивчає і готує питання стану і розвитку охорони здоров’я, соціального захисту, які вносяться на розгляд міської ради, розробляє проекти рішень ради і готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Попередньо розглядає кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження  міською радою.

3. Розглядає питання діяльності установ і організацій системи охорони здоров’я та їх реорганізації.

4. Ініціює проведення перевірок і контролює, в межах компетенції ради,

роботу установ охорони здоров’я комунальної власності, надає висновки і рекомендації керівникам цих установ, а в разі необхідності – на розгляд ради.

      5. Вивчає і розглядає питання в сфері соціально-трудових відносин, оплати і охорони праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту і обслуговування населення .

       6. Розглядає пропозиції по створенню нових робочих місць.

7. Здійснює контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і  організує контроль за виконанням  доручень виборців.

 

Стаття 19. Постійна комісія з питань освіти, культури та спорту, сім’ї, і молоді та підтримки засобів масової інформації.

1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає

проекти програм економічного і соціального розвитку, бюджету, звіти про їх виконання, вивчає питання стану і розвитку освіти, культури та спорту, реалізації державної політики в сфері сім’ї, молоді, які вносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень  ради і готує висновки з цих питань, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

  1. Вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів освіти, культури,

спорту їх посадових осіб, надає за результатами перевірок висновки і рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд ради.

3. Попередньо розглядає кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження міською радою, готує висновки з цих питань.

      4. Вивчає  питання  освіти і соціального захисту дітей сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, аналізує стан освіти в місті, вивчає питання культурного розвитку, культурно-масової роботи, молодіжної політики .

       5.Розглядає проекти програм та заходів, які спрямовані на реалізацію державної політики в галузях фізичної культури, спорту та молоді.

       6.Розглядає питання укріплення матеріально-технічної бази установ фізичної культури та спорту.

       7.Сприяє реалізації заходів щодо соціального захисту молоді, її працевлаштуванню, забезпеченню житлом молодих сімей.

      8.Підтримує проекти, які спрямовані на боротьбу із негативними явищами в молодіжному середовищі.

       9.Сприяє діяльності творчих союзів, землячіств, громадських культурологічних організацій.

       10.Розглядає пропозиції по реформуванню та оптимізації установ культури власності територіальної громади.

11. Організує роботу по виконанню рішень ради і комісії. Здійснює контроль за виконанням   рішень ради, власних рішень, доручень виборців.

Постійна комісія з питань архітектури, регулювання земельних відносин

 та екології

1.Розглядає пропозиції щодо розміщення, проектування та будівництва, реконструкції об’єктів.

2.Забезпечує реалізацію держполітики в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

3.Розглядає питання з:

- реалізації державної економічної політики на території міст та селищ територіальної громади;

- екологічної безпеки навколишнього середовища при використанні надр;

- охорони та забезпечення екологічної безпеки, ліквідації негативного впливу господарської чи іншої діяльності на навколишнє середовище;

- захисту навколишнього середовища на стан здоров’я від негативного впливу відходів, забезпеченню економного використання матеріально-сировинних ресурсів, використанню відходів;

- готує пропозицій щодо вирішення екологічних проблем питанням використання природних ресурсів, інших питань згідно законодавства.

Секретар ради                                                                                       М.І. Голубенко