Закон України «Про державну службу» - це крок до побудови в Україні професійної політично нейтральної державної служби європейського зразка
Закон України «Про державну службу», автором якого є Президент України, був підписаний Главою держави 10 січня 2012 року. Нова редакція Закону ухвалена на виконання завдань Національного плану дій на 2011 рік. Робота над законопроектом велась з 2005 року, за цей час його було погоджено з усіма без виключення міністерствами. Крім внутрішніх погоджень, законопроект отримав високу оцінку Ради Європи, Антикорупційної мережі перехідної економіки Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), Міжнародної організації праці, Світового банку. Рекомендації, проведеної весною 2006 року оцінки державного управління в Україні за базовими показниками SIGMA, співпадають з положеннями законопроекту. Основним фактором успішного реформування державного управління відповідно до стандартів ЄС експерти SIGMA називають саме прийняття нового закону про державну службу. Прийняття нового Закону України „Про державну службу” стало важливим політичним кроком і служитиме, як внутрішнім інтересам суспільства і держави, забезпечуючи нову якість державного управління, так і зовнішньополітичним цілям української нації, спрямованим на інтеграцію з Європейським Союзом. Метою прийняття нового Закону України „Про державну службу” є побудова в Україні професійної політично нейтральної державної служби європейського зразка.
Основними новаціями законопроекту порівняно з чинним Законом України „Про державну службу” є наступні:
• Сфера регулювання нового Закону Дія нового Закону поширюватиметься на державних службовців органів державної влади з урахуванням норм спеціальних законів. В той же час його дія не поширюватиметься на осіб, що займають політичні посади, працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини, суддів, працівників, що виконують в органах державної влади обслуговуючі функції, працівників державних підприємств, установ і організацій, а також військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та інших органів, яким присвоюються спеціальні звання. Чіткому окресленню сфери державної служби сприяє встановлення Законом критеріїв віднесення посад до посад державної служби. Цими критеріями є перелік функцій і повноважень державних службовців, покладених на них державою.
• Публічно-правове регулювання державної служби Розмежування сфер застосування принципів та норм публічного і приватного права є одним із ключових принципів європейського адміністративного простору, який реалізовано у законопроекті шляхом регламентування законом про державну службу усіх питань вступу, проходження та припинення державної служби (зокрема, оформлення прийняття на службу та звільнення, надання відпусток, встановлення соціальних гарантій тощо). На відміну від інших громадян, конституційні права і свободи державних службовців обмежені на законодавчому рівні через особливість виконання ними функцій держави. Водночас законом встановлюється підвищений правовий захист державних службовців, в тому числі від політичного та іншого впливу, спеціальні гарантії та особливі умови підзвітності та дисциплінарної відповідальності.
• Розмежування політичних посад і посад державної служби Законопроект пропонує механізми розмежування політичних посад та посад державної служби, як одного з основних принципів побудови системи державної служби в країнах Європейського Союзу. По-перше, шляхом запровадження посади керівника державної служби в органах державної влади та інших державних органах, який відповідає за призначення та звільнення усіх державних службовців у цьому органі, здійснює управління людськими ресурсами органу, державною службою. По-друге, шляхом гарантування політичної нейтральності державних службовців, їх правового захисту від звільнення з політичних мотивів з відповідними механізмами відповідальності за порушення цієї норми.
• Конкурсний відбір на посади державних службовців Проект Закону встановлює єдині процедури прийняття на державну службу, незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І. Удосконалюються механізми проведення відкритого, прозорого, об’єктивного конкурсу, що забезпечується значною деталізацією та врегулюванням цих питань саме на законодавчому рівні. Зокрема передбачається: - встановлення вимог до рівня професійної компетентності кандидатів на посади державної служби; - якісна зміна підходу до проведення конкурсу; - уніфікація процедур обліку та публікації вакансій, інформації про результати конкурсу органами державної влади, а також щотижневе опублікування в єдиному друкованому виданні та розміщення на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.
• Захист державних службовців від незаконних дій керівників Найголовнішими механізмами такого захисту є: прозорість та передбачуваність оплати праці, розмір якої не може залежати від волі керівника; чіткий порядок дій державного службовця у разі надходження незаконного наказу або вказівки від керівника та відповідальність за недотримання цього порядку; механізм оскарження рішень щодо призначень і звільнень державних службовців усіх категорій.
• Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Закон встановлює умови для державних службовців щодо підвищення рівня професійної компетентності, що здійснюється у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, в інших формах у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах.
• Система оплати праці державних службовців Норми Закону щодо оплати праці державних службовців ґрунтуються на забезпеченні конкурентоспроможності заробітної плати державних службовців на ринку праці на основі принципу рівної оплати за рівну працю. Визначається мінімальний посадовий оклад державного службовця, що становить не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати.
• Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців Законом визначаються підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності, види дисциплінарних стягнень, суб’єкти, уповноважені застосовувати дисциплінарні стягнення, порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності, оскарження рішень про застосування дисциплінарних стягнень, зняття дисциплінарних стягнень, а також основи матеріальної відповідальності державних службовців. Наприкінці, слід зазначити, що до сьогодні основним законом у сфері державної служби є Закон України „Про державну службу”, прийнятий в 1993 році і значною мірою не відповідає сучасним потребам суспільства та держави, а також стандартам ЄС. Зокрема, це стосується стимулювання та оплати праці, прийому та просування на державній службі, системи управління державною службою. Сфера дії Закону є дуже широкою, що накладає надмірні навантаження на бюджет і призводить до зниження авторитету і престижу державної служби. База підзаконних актів у сфері державної служби становить понад 800 нормативно-правових документів. Багато з них регулюють питання, неврегульовані у чинному Законі. Надзвичайно широке використання підзаконних актів, а також широка база спеціальних законів, що регулює інші види державної служби, робить існуючу правову базу занадто складною та суперечливою, ускладнює управління системою державної служби. Новий Закон України „Про державну службу” регулюватиме значну частину важливих питань, що нині регулюються чинними підзаконними актами, недосконало врегульовані або неврегульовані зовсім.
Управління державної служби
Головдержслужби України
 в Донецькій області